เวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล

เวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับชาติ ครั้งที่ 3 กลุ่มภูมิภาคที่ 4 (ภาคใต้) ณ โรงเรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช