ดาวน์โหลด

ทั่วไป     ครั้ง วันที่
รายงานประจำปีของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด 1.92 MB 130 30 พ.ค. 62
รายงานประจำปีของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ดาวน์โหลด 5.36 MB 111 30 พ.ค. 62
รายงานประจำปีของสถานศึกษา SELF ASSESSMENT REPORT : SAR ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 61 ดาวน์โหลด 1.28 MB 276 29 พ.ค. 62
รายงานประจำปีของสถานศึกษา SELF ASSESSMENT REPORT : SAR ระดับการศึกษาปฐมวัย 61 ดาวน์โหลด 0.76 MB 1,432 29 พ.ค. 62
รายงานประจำปีของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ดาวน์โหลด 1.89 MB 112 29 พ.ค. 62
รายงานวิธีการและผลการดำเนินงาน (OBEC QA) ดาวน์โหลด 3.59 MB 124 28 พ.ค. 62
ใบงานต่างๆ     ครั้ง วันที่
ใบงานคัด เขียน ดาวน์โหลด 0.18 MB 161 28 พ.ค. 62
ใบงานเขียนแผนภาพความคิด1 ดาวน์โหลด 0.17 MB 192 28 พ.ค. 62
ใบงานเขียนแผนภาพความคิด ดาวน์โหลด 0.13 MB 186 28 พ.ค. 62
ใบงานการแสดงความคิดเห็น ดาวน์โหลด 0.14 MB 90 28 พ.ค. 62
ใบงานการเขียนอธิบาย ดาวน์โหลด 0.16 MB 97 28 พ.ค. 62
แผ่นผับ     ครั้ง วันที่
แผ่นพับนวัตกรรมขีดๆ เขียน ดาวน์โหลด 0.34 MB 176 28 พ.ค. 62
แผ่นพับเปิดบ้านขีดๆเขียนๆ 60 ดาวน์โหลด 0.37 MB 164 28 พ.ค. 62
แผ่นพับเปิดบ้านขีดๆเขียนๆ 61 ดาวน์โหลด 0.37 MB 175 28 พ.ค. 62
แผ่นพับภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลด 0.72 MB 89 28 พ.ค. 62
แผ่นพับห้องสมุดอาเซียน ดาวน์โหลด 0.68 MB 101 28 พ.ค. 62
แผ่นโรงภาพยนต์ ดาวน์โหลด 0.47 MB 95 28 พ.ค. 62