ดาวน์โหลด

ทั่วไป     ครั้ง วันที่
รายงานประจำปีของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด 1.92 MB 102 30 พ.ค. 62
รายงานประจำปีของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ดาวน์โหลด 5.36 MB 83 30 พ.ค. 62
รายงานประจำปีของสถานศึกษา SELF ASSESSMENT REPORT : SAR ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 61 ดาวน์โหลด 1.28 MB 234 29 พ.ค. 62
รายงานประจำปีของสถานศึกษา SELF ASSESSMENT REPORT : SAR ระดับการศึกษาปฐมวัย 61 ดาวน์โหลด 0.76 MB 1,390 29 พ.ค. 62
รายงานประจำปีของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ดาวน์โหลด 1.89 MB 85 29 พ.ค. 62
รายงานวิธีการและผลการดำเนินงาน (OBEC QA) ดาวน์โหลด 3.59 MB 90 28 พ.ค. 62
ใบงานต่างๆ     ครั้ง วันที่
ใบงานคัด เขียน ดาวน์โหลด 0.18 MB 127 28 พ.ค. 62
ใบงานเขียนแผนภาพความคิด1 ดาวน์โหลด 0.17 MB 150 28 พ.ค. 62
ใบงานเขียนแผนภาพความคิด ดาวน์โหลด 0.13 MB 157 28 พ.ค. 62
ใบงานการแสดงความคิดเห็น ดาวน์โหลด 0.14 MB 62 28 พ.ค. 62
ใบงานการเขียนอธิบาย ดาวน์โหลด 0.16 MB 65 28 พ.ค. 62
แผ่นผับ     ครั้ง วันที่
แผ่นพับนวัตกรรมขีดๆ เขียน ดาวน์โหลด 0.34 MB 141 28 พ.ค. 62
แผ่นพับเปิดบ้านขีดๆเขียนๆ 60 ดาวน์โหลด 0.37 MB 132 28 พ.ค. 62
แผ่นพับเปิดบ้านขีดๆเขียนๆ 61 ดาวน์โหลด 0.37 MB 138 28 พ.ค. 62
แผ่นพับภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลด 0.72 MB 63 28 พ.ค. 62
แผ่นพับห้องสมุดอาเซียน ดาวน์โหลด 0.68 MB 75 28 พ.ค. 62
แผ่นโรงภาพยนต์ ดาวน์โหลด 0.47 MB 66 28 พ.ค. 62