ดาวน์โหลด

ทั่วไป     ครั้ง วันที่
รายงานประจำปีของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด 1.92 MB 70 30 พ.ค. 62
รายงานประจำปีของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ดาวน์โหลด 5.36 MB 52 30 พ.ค. 62
รายงานประจำปีของสถานศึกษา SELF ASSESSMENT REPORT : SAR ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 61 ดาวน์โหลด 1.28 MB 191 29 พ.ค. 62
รายงานประจำปีของสถานศึกษา SELF ASSESSMENT REPORT : SAR ระดับการศึกษาปฐมวัย 61 ดาวน์โหลด 0.76 MB 1,329 29 พ.ค. 62
รายงานประจำปีของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ดาวน์โหลด 1.89 MB 56 29 พ.ค. 62
รายงานวิธีการและผลการดำเนินงาน (OBEC QA) ดาวน์โหลด 3.59 MB 53 28 พ.ค. 62
ใบงานต่างๆ     ครั้ง วันที่
ใบงานคัด เขียน ดาวน์โหลด 0.18 MB 77 28 พ.ค. 62
ใบงานเขียนแผนภาพความคิด1 ดาวน์โหลด 0.17 MB 107 28 พ.ค. 62
ใบงานเขียนแผนภาพความคิด ดาวน์โหลด 0.13 MB 120 28 พ.ค. 62
ใบงานการแสดงความคิดเห็น ดาวน์โหลด 0.14 MB 33 28 พ.ค. 62
ใบงานการเขียนอธิบาย ดาวน์โหลด 0.16 MB 30 28 พ.ค. 62
แผ่นผับ     ครั้ง วันที่
แผ่นพับนวัตกรรมขีดๆ เขียน ดาวน์โหลด 0.34 MB 102 28 พ.ค. 62
แผ่นพับเปิดบ้านขีดๆเขียนๆ 60 ดาวน์โหลด 0.37 MB 88 28 พ.ค. 62
แผ่นพับเปิดบ้านขีดๆเขียนๆ 61 ดาวน์โหลด 0.37 MB 97 28 พ.ค. 62
แผ่นพับภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลด 0.72 MB 28 28 พ.ค. 62
แผ่นพับห้องสมุดอาเซียน ดาวน์โหลด 0.68 MB 34 28 พ.ค. 62
แผ่นโรงภาพยนต์ ดาวน์โหลด 0.47 MB 29 28 พ.ค. 62