ผู้บริหาร

นายอำนวย พรายอินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลป่าบอน

Mr.Cornelis Adrianus Couwenberg
ครูสอนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร

Mr.Dayne Christian A. Aquino
ครูสอนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร

Mr.Jherome Delluza Duran
ครูสอนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร

นางกุลภัสสร์ บัวมาก
ครูชำนาญการ

นางกุศล จงรักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวขนิษฐา พงศ์ขจร
ครูชำนาญการ

นางจีรนุช พรหมเหมือน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวชิตชนก ปาธะรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายเชี่ยวชาญ เพชรรัตน์
นักการภารโรง

นางสาวณาตยา ราชพลสิทธิ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางทัศณีย์ แสงเกื้อหนุน
ครูชำนาญการ

นางธนพร มุสิกะสังข์
ครูชำนาญการพิเศษ

นาวสาวนปภัช ศรีชูทอง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนัยนา ตาแก้ว
ครูชำนาญการ

นางนาตยา ฤทธิ์ชู
ครูชำนาญการ

นางสาวนิจวลี แก้วหนูนวล
ครูชำนาญการ

นางนิตยา บุญมาก
ครูอัตราจ้าง

นางบำเพ็ญ ดำรงคดีราษฎร์
ครูชำนาญการ

นางสาวเบญจวรรณ ชูแก้ว
พนักงานราชการ

นางเบญญา สุขบัว
ครูชำนาญการพิเศษ

นายประเสริฐ คงช่วย
ครูชำนาญการ

นางสาวปราณี ดำเม็ง
ครู

นางสาวปัทมา แสนสำราญ
ครูชำนาญการ

นางสาวมันทนีย์ สังข์แก้ว
ครูอัตราจ้าง

นางรัชนี เมืองแก้ว
ครูชำนาญการ

นางสาววธิยา กาญจนะศิริ
ครูอัตราจ้าง

นางสาววรรณนรี ชูมณี
ครูอัตราจ้าง

นายวันชัย กฤษณะพันธ์
ครูชำนาญการ

นางวันเพ็ญ ภักดี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวารุณีย์ คงทน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวิไลลักษณ์ เมืองสง
ครู

นางศุภรัตน์ ศิริมุสิกะ
ครูชำนาญการพิเศษ

นาสมใจ กุลกิจ
ครูชำนาญการ

นายสมยศ ฤทธิศักดิ์
ครูพี่เลี้ยง

นางสุรีวิ วัฒนพงศ์เพชร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุวิชา ไพชำนาญ
ครู

นางสุวิไล ศรีเกตุ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวโสภาภรณ์ วัจนพิสิฐ
ครูชำนาญการพิเศษ

ว่าที่ ร.ตหญิงปิยนันท์ เตี้ยนวล
ครูอัตราจ้าง

ว่าที่ ร.ตหญิงไพลิน หนูนวล
ครู

นางสาวอรอุมา ชักแสง
ครูชำนาญการ

นางอัจฉรา โรจน์ประกาศิต
ครูชำนาญการ