ครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายอำนวย พรายอินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลป่าบอน

นางกุลภัสสร์ บัวมาก
ครูชำนาญการ

นางกุศล จงรักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวขนิษฐา พงศ์ขจร
ครูชำนาญการ

นางจีรนุช พรหมเหมือน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวชิตชนก ปาธะรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางทัศณีย์ แสงเกื้อหนุน
ครูชำนาญการ

นางธนพร มุสิกะสังข์
ครูชำนาญการพิเศษ

นาวสาวนปภัช ศรีชูทอง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนัยนา ตาแก้ว
ครูชำนาญการ

นางนาตยา ฤทธิ์ชู
ครูชำนาญการ

นางสาวนิจวลี แก้วหนูนวล
ครูชำนาญการ

นางบำเพ็ญ ดำรงคดีราษฎร์
ครูชำนาญการ

นางเบญญา สุขบัว
ครูชำนาญการพิเศษ

นายประเสริฐ คงช่วย
ครูชำนาญการ

นางสาวปราณี ดำเม็ง
ครู

นางสาวปัทมา แสนสำราญ
ครูชำนาญการ

นางรัชนี เมืองแก้ว
ครูชำนาญการ

นายวันชัย กฤษณะพันธ์
ครูชำนาญการ

นางวันเพ็ญ ภักดี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวารุณีย์ คงทน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวิไลลักษณ์ เมืองสง
ครู

นางศุภรัตน์ ศิริมุสิกะ
ครูชำนาญการพิเศษ

นาสมใจ กุลกิจ
ครูชำนาญการ

นางสุรีวิ วัฒนพงศ์เพชร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุวิชา ไพชำนาญ
ครู

นางสุวิไล ศรีเกตุ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวโสภาภรณ์ วัจนพิสิฐ
ครูชำนาญการพิเศษ

ว่าที่ ร.ตหญิงไพลิน หนูนวล
ครู

นางสาวอรอุมา ชักแสง
ครูชำนาญการ

นางอัจฉรา โรจน์ประกาศิต
ครูชำนาญการ

นายชวัช ปานทุม
ครู

นางสาวปิยดา จันทร์ปาน
ครู

นางสาวปรียานุช พลอยดำ
ครู

นางสาวเบญจวรรณ ชูแก้ว
พนักงานราชการ

นางสาวณาตยา ราชพลสิทธิ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายเชี่ยวชาญ เพชรรัตน์
นักการภารโรง

นายสมยศ ฤทธิศักดิ์
ครูพี่เลี้ยง

นางนิตยา บุญมาก
ครูอัตราจ้าง

นางสาวมันทนีย์ สังข์แก้ว
ครูอัตราจ้าง

นางสาววธิยา กาญจนะศิริ
ครูอัตราจ้าง

นางสาววรรณนรี ชูมณี
ครูอัตราจ้าง

ว่าที่ ร.ตหญิงปิยนันท์ เตี้ยนวล
ครูอัตราจ้าง

นางเจนจิรา สุขเพ็ง
ครู ชำนาญการพิเศษ