ประวัติโรงเรียน

ประวัติโดยย่อ
โรงเรียนอนุบาลป่าบอน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง  เขต 2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ   ตั้งอยู่เลขที่  44   หมู่ 10     ตำบลป่าบอน  อำเภอป่าบอน  จังหวัดพัทลุง     เดิมชื่อโรงเรียนวัดป่าบอนบน   เปิดสอนครั้งแรก    เป็นโรงเรียนวัด  เมื่อ พ.ศ. 2475  โดยประชาชนชาวป่าบอนร่วมกับพระอธิการคลิ้ง ยสโร  เจ้าอาวาสวัดป่าบอนบนในขณะนั้น เป็นผู้สอน  ใช้ศาลาการเปรียญของวัดป่าบอนบนเป็นสถานที่เรียน
          ในวันที่  24  พฤษภาคม 2482  ได้เปิดสอนเป็นโรงเรียนประชาบาล ชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลป่าบอน 2 (วัดป่าบอนบน) และยังใช้ศาลาการเปรียญของวัดเป็นสถานที่เรียน โดยมีพระครูบวรศีลขันธ์เจ้าอาวาสวัดป่าบอนบนรูปต่อมา เป็นผู้อุปการะโรงเรียน เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ป.1-4 
            ปี พ.ศ. 2502 ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ก จำนวน 4 ห้องเรียน 1 หลัง
         ปี พ.ศ. 2505  เปิดสอนชั้น ป.5   และขยายเป็น  ชั้น ป.6-7  ในปีต่อ ๆมา
         ปี พ.ศ. 2509  ได้งบประมาณก่อสร้างโรงฝึกงานแบบสามัญ 312  จำนวน 1 หลัง และได้มาปลูกสร้างในที่ดินแปลงใหม่ที่เป็นที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน ( อาคารนี้ปัจจุบันรื้อถอนแล้ว)  ซึ่งเป็นที่ดินของวัดและเป็นที่ดินซึ่ง  นายผุด  ปานเขียว  และนายปลอด  สุวรรณ  มอบให้ รวมเนื้อที่ทั้งหมด 11 ไร่  2  งาน  84  ตารางวา
         ปี  พ.ศ. 2511 – 2526  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  5 หลัง  เป็นแบบ ป.1 ก  ขนาด  2  ห้องเรียน  1  หลัง  (รื้อถอนแล้ว) แบบ  008  ขนาด  10 ห้องเรียน  1 หลัง  แบบ  ป.1 ก ขนาด  5  ห้องเรียน  2  หลัง  และ แบบ  ป.1 ก  4  ห้องเรียน  1 หลัง
         ปี  พ.ศ. 2521  เปิดสอนชั้นเด็กเล็ก
         ปี  พ.ศ. 2527    ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์  แบบ สปช. 204/26  จำนวน  1 หลัง
         ปี  พ.ศ. 2540 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ สปช.105/29  ขนาด 5 ห้องเรียน  จำนวน  1 หลัง
         ปี  พ.ศ. 2542  ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนเครือข่ายสหวิทยาเขต (อนุบาลประจำอำเภอ) ตามนโยบายประกันประสิทธิภาพของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาประถมศึกษา แห่งชาติ
         ปี  พ.ศ. 2544  ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่  26  ธันวาคม  2544  ให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนอนุบาลป่าบอน  และประกาศใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่  15  มกราคม  2545  เป็นต้นไป
         ปี  พ.ศ. 2547 โอนไปสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ
          ปี  พ.ศ. 2548   ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน  รางวัลชมเชย
         ปี  พ.ศ. 2549  โรงเรียนผ่านการประเมิน สมศ.รอบ 2  และในปีงบประมาณ 2550  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศให้เป็นโรงเรียนร่วมพัฒนาในโครงการ หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน รุ่น 2  และโรงเรียนหลักในการพัฒนาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง
         ปี  พ.ศ. 2551  โอนไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุงเขต  2  และในวันที่  31  กรกฎาคม  2551  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุงเขต 2 ได้ประกาศให้โรงเรียนอนุบาลป่าบอน เป็นสถานศึกษาประเภท 1 หรือโรงเรียนที่มีความพร้อมการรับการกระจายอำนาจ และสามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ประจำปีการศึกษา  2551   
ปี  พ.ศ. 2552  ได้รับการรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝันเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552
ปี  พ.ศ. 2553  โรงเรียนแกนนำประชาธิปไตยของศูนย์การเรียนรู้ในระบอบประชาธิปไตยที่ 3  จังหวัดสงขลา
         ปี  พ.ศ. 2554   โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ ของ สพฐ
         ปี  พ.ศ. 2554   โรงเรียนต้นแบบ “โครงการยุวทูตความดีเพื่อพลังแผ่นดิน”
         ปี  พ.ศ. 2554   โรงเรียนเครือข่าย “โครงการบูรณาการเรียนการสอนด้านพลังงานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา”
         ปี  พ.ศ. 2555  โรงเรียนในเครือข่ายใช้หลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ  (Earth  System  Science : ESS)  ของ  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
         ปี  พ.ศ. 2555  ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน  :  Spirit  of  ASEAN   ของ สพป.พัทลุง เขต 2
         ปี  พ.ศ. 2555  โรงเรียนในฝันที่เตรียมความพร้อมสู่มาตรฐานสากล (World Class Standard School)
            ปี  พ.ศ. 2555   โรงเรียนเครือข่ายเด็กไทยฟันดี จังหวัดพัทลุง
         ปี  พ.ศ. 2555   โรงเรียน ASEAN  Learning  school
         ปี  พ.ศ. 2556   โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ English Bilingual Education : EBE
        ปี  พ.ศ. 2557   โรงเรียนผ่านการประเมินในระดับที่ 1 การบริหารจัดการระบบคุณภาพระดับโรงเรียน: SCQA