ตัวแทนการแข่งขันการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show ระดับประเทศ

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลป่าบอน กำลังแข่งขันการประกวด .การแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Showระดับประเทศ เนื่องใ นงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา .ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพ ฯ   จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร