ปรัชญา/คติพจน์

สุวิชาโน ภวํ โหติ ความหมาย ผู้รู้ดี เป็นผู้เจริญ