เอกสารสำหรับการมอบตัวนักเรียน

 • กรณีที่ 1 มอบตัวตามปกติ
  • ใบมอบตัวนักเรียน  ตัวอย่างแบบมอบตัว  อนุบาล , ประถม 

  • สำเนาสูติบัตรนักเรียน

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน

  • สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน

  • สำเนาทะเบียนบ้านบิดา

  • สำเนาทะเบียนบ้านมารดา

  • อื่นๆ ใบเปลี่ยนชื่อ นักเรียน บิดา มารกา (ถ้ามี)

 • กรณีที่ 2 มอบตัวระหว่างภาคเรียน
  • หนังสือส่งตัวจากโรงเรียน

  • หนังสือรับรองสถานภาพทางการเรียน

  • สำเนาหนังสือแสดงผลการเรียน (ปพ.1)

  • แบบรายงานผลการเรียน (ปพ.6)

  • ระเบียนสะสม (ปพ.8)

  • บัตรสุขภาพ

  • ใบมอบตัวนักเรียน

  • สำเนาใบสูติบัตรนักเรียน

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน

  • สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน

  • สำเนาทะเบียนบ้านบิดา

  • สำเนาทะเบียนบ้านมารดา

  • อื่นๆ ใบเปลี่ยนชื่อ นักเรียน บิดา มารกา (ถ้ามี)


  •