การบริหารจัดการ

การบริหารจัดการ
                 ANUBANPABON   MODEL
A          Aim     การกำหนดเป้าหมายสู่ความสำเร็จ
N          Notification     การสร้างความตระหนักและสื่อสารเพื่อแจ้งเป้าหมายขององค์กร
U         Utilization     การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
B          Best practice     วิธีการปฏิบัติที่นำไปสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย
A          Action     การลงมือปฏิบัติโดยใช้ทรัพยากรและวิธีการดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอน
N          Network     การสร้างเครือข่ายร่วมมือพัฒนา
P          Professional     การพัฒนาองค์กรโดยการส่งเสริมบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
A          Assessment     การประเมินผลควบคู่การพัฒนา
B          Betterment     การปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อเป็นแนวปฏิบัติทั้งองค์กร
O         Operation     การปฏิบัติการโดยบูรณาการทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน
N          Normative approach     แนวทางปฏิบัติเชิงบรรทัดฐานเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพ