วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์

                โรงเรียนอนุบาลป่าบอนเป็นสถานศึกษาขั้นพื้นฐานชั้นนำ  ที่บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  จัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้  ก้าวทันสู่ประชาคมอาเซียน ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  โดยบุคลากรมืออาชีพ


พันธกิจ

        1. จัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
        2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
        3. เตรียมความพร้อมผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
        4. จัดระบบดูแลนักเรียน
        5. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
        6. พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้

เป้าประสงค์

       1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและคุณลักษะที่เป็นสากล
       2. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพ
       3. ครูและผู้เรียนสามารถใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และ ICT เพื่อการจัดการเรียนและการเรียนรู้ได้
       4. สถานศึกษามีหลักสูตรที่บูรณาการองค์ความรู้อาเซียนศึกษาและสอดคล้องกับหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
       5. สถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ตามศักยภาพ
       6. สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและจัดการศึกษา
       7. สถานศึกษามีภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาและพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชน 2
       8. สถานศึกษามีโครงสร้างพื้นฐานอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อมและมีระบบเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนการสอน
       9. ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ