ประกาศโรงเรียนอนุบาลป่าบอน เรื่อง เปิดเรียนรูปแบบ On ? Site (เรียนที่โรงเรียนตามปกติ) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)