สอนเด็กอนุบาลป่าบอน ทำนาข้าวพันธุ์สังข์หยด

Nation TV - เว็บไซต์สถานีข่าวอันดับ 1 ของเมืองไทย
"เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง พร้อมครู และชาวบ้าน ช่วยกันเกี่ยวข้าวสังข์หยด ซึ่งทางโรงเรียนปลูกไว้ในพื้นที่จำนวน 10 ไร่ ตามโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เพื่อฝึกให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้วิธีการทำนา ทุกขั้นตอนจนกระทั่งถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยว
นางสาวปราณี ฝ้ายเส็ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลป่าบอน กล่าวว่า โรงเรียนจัดกิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาลตามโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ภายใต้หัวข้อสืบสานและร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยลงแขกเกี่ยวข้าวนาโยน โดยทางโรงเรียนได้กำหนดปลูกข้าวสังข์หยดในพื้นที่นาร้างของชาวบ้านจำนวน 10 ไร่ สอนให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ตั้งแต่วิธีการปรับไถ่ปรับสภาพดิน การปลูกข้าวโดยวิธีทำนาโยน จนกระทั่งถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวสังข์หยดที่ได้ ทางโรงเรียนจะนำไปใช้ในโครงการอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้การพึ่งพาตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับวิถีการทำนา โดยให้ความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและการปฏิบัติจริง อีกทั้งยังเป็นการร่วมอนุรักษ์ข้าวพันธ์สังหยด ข้าวพื้นเมืองที่มีถิ่นกำเนิดในพื้นที่จังหวัดพัทลุงอีกด้วย"
อ่านต่อที่: http://www.nationtv.tv/main/content/social/378491979/