ยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกกับโครงการนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560