การส่งมอบห้องสมุดอาเซียน ณ โรงเรียนอนุบาลป่าบอน

"รองอธิบดีกรมอาเซียน ส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้แก่โรงเรียนอนุบาลป่าบอน เปิดขุมทรัพย์ทางปัญญาให้แก่นักเรียน" วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เปิดเผยหลังจากเสร็จสิ้นพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนโรงเรียนอนุบาลป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง ว่า ทางโรงเรียนอนุบาลป่าบอน ได้รับเกียรติจากท่านบุศรา กาญจนาลัย รองอธิบดีกรมอาเซียน ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียน โดยมีนายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง และนายอำนวย พรายอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลป่าบอน ให้การต้อนรับ โรงเรียนอนุบาลป่าบอน มีนักเรียน 871 คน มีครูและบุคลากรทางการศึกษา 37 คน เอกลักษณ์ "การใช้เทคโนโลยี" อัตลักษณ์ "ความรับผิดชอบ" มีแนวคิดในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร "ทำอะไรพูดไปตามนั้น" "Talking by doing" เป็นโรงเรียนเครือข่ายวิทยาศาสตร์ทั้งระบบ (Earth System Science :ES) ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปี พ.ศ.2555 เป็นโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Learning School) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ปี พ.ศ.2555 เป็นโรงเรียนในฝันที่เตรียมความพร้อมสู่มาตรฐานสากล (World Class Standard School) ปีงบประมาณ 2556 และโรงเรียนผ่านการประเมินระดับที่ 1 การบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียน :SCQA ปี 2557 เป็นศูนย์อาเซียนศึกษาและมีโรงเรียนเครือข่ายศูนย์อาเซียน จำนวน 20 โรงเรียน "พิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้แก่โรงเรียนอนุบาลป่าบอน จังหวัดพัทลุงในครั้งนี้ เป็นลำดับที่ 33 ที่ได้รับมอบห้องสมุดอาเซียน จากกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งกรมอาเซียนได้ดำเนินการห้องสมุดอาเซียน เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนไปข้างหน้า สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับกับอาเซียนในระดับเยาวชน เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนสำหรับชุมชนในพื้นที่ รวมทั้งจะเป็นต้นแบบให้โรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดได้พิจารณานำไปประยุกต์ให้เหมาะสมกับพื้นที่ ซึ่งโครงการนี้ได้เริ่มมาตั้งแต่ปี 2557 จนถึงบัดนี้ ได้มีการจัดสร้างและส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้แก่โรงเรียนต่างๆ มาแล้ว 30 โรงเรียนทั่วประเทศ ในปีงบประมาณ 2560 กรมอาเซียน จึงได้สานต่อโครงการของขวัญปีใหม่สำหรับประชาคมตามนโยบายรัฐบาล โดยจะจัดสร้างและมอบห้องสมุดอาเซียน เพื่อขยายโอกาสให้กับโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับห้องสมุดอาเซียน จึงได้คัดเลือกโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ที่มีความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับอาเซียน จำนวน 14 จังหวัด ได้แก่ ลำพูน ลำปาง แพร่ นครศรีธรรมราช พัทลุง พิจิตร กำแพงเพชร สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ระยองและจันทบุรี รวมทั้งสิ้น 14 โรงเรียนทั่วประเทศ ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการตระหนักรู้และการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียนอย่างเป็นระบบและเสริมสร้างศักยภาพให้มีการปฏิสัมพันธ์กับภาคส่วนต่างๆ ในกระบวนการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน