โครงการเยี่ยมบ้าน

คณะคุณครูเยี่ยมบ้านนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 เมื่อวันที่ 8 - 9 พฤศจิการยน 2561