โครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ โรงเรียนอนุบาลป่าบอน

 

               โรงเรียนอนุบาลป่าบอน โรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ เพื่อส่งเสริมผลผลิตโครงการอาหารกลางวันให้กับนักเรียนอีกทั้งไก่ไข่เป็นสัตว์ที่เลี้ยงได้ไม่ยาก และไก่ไข่ยังเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้ผู้เลี้ยงได้เป็นอย่างดี เพราะไข่ไก่เป็นอาหารที่มีประโยชน์และมีคุณค่าทางอาหารสูง สามารถนำไปปรุงเป็นอาหารได้ทั้งคาวและหวานได้มากมายหลายชนิด ไข่ไก่มีราคาค่อนข้างถูกเมื่อเปรียบเทียบกับอาหารชนิดอื่น สามารถบริโภคได้ทุกเพศทุกวัย   เพื่อสร้างเป็นความยั่งยืน รวมทั้งสามารถเข้าใจหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้จากการปฏิบัติตามองค์ประกอบ 2 ห่วง  3 เงื่อนไข 4 มิติ  เช่น เกิดความรู้ในการเลี้ยงไก่ไข่ มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ใช้เวลาว่างให้มีประโยชน์ สามารถแบ่งปันความรู้ที่ได้จากโรงเรียนต่อยอดไปสู่ครอบครัว รวมทั้งสามารถนำไข่ที่ได้ไปแปรรูปเป็นอาหารต่างๆ ให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นได้ด้วย  ดังนั้นไข่ไก่จึงเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคเป็นจำนวนมาก หากได้มีการส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนกระบวนการในการเลี้ยงไก่ไข่จะเป็นการส่งเสริมการสร้างรายได้ระหว่างเรียน และนำไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
วัตถุประสงค์
     1.  เพื่อนำผลผลิตจากโครงการนำไปส่งเสริมโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน
     2.  เพื่อให้นักเรียนเลี้ยงไก่ไข่ได้อย่างถูกวิธี
     3.  เพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าในอาชีพที่สุจริต
     4.  เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ