โรงเรียนต้นแบบรางวัล IQA award

           สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ส่งเสริมสนับสนุนการใช้ประโยชน์นวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจึงมอบหมายให้คณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดที่มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพและดำเนินการจนเป็นวัฒนธรรมการทำงาน ส่งผลให้การจัดการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่องและสามารถเป็นแบบอย่างเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสถานศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัล IQA AWARD ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลที่ สพฐ. กำหนดไว้