กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ในระหว่างปิดภาคเรียน 1/ 2562

โรงเรียนอนุบาลป่าบอนได้จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ในระหว่างปิดภาคเรียน 1/ 2562 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษของเรามีหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ในการจัดอบรม ไม่ว่าจะเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ เพิ่มพูนทักษะทางด้านการสื่อสารเน้นประสบการณ์ตรงกับชาวต่างชาติ ฟัง พูด อ่าน เขียน หรือแม้กระทั้งกิจกรรมแบบบูรณาการที่มีการรวมกิจกรรมต่างๆ กิจกรรมของเรายังมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมเกิดความคิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ สร้างภาวะผู้นำ การกระตุ้นให้กล้าแสดงออก  # ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากเพจโรงเรียนอนุบาลป่าบอน