แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ปกครองนักเรียน

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ปกครองนักเรียน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงดังกล่าว ทางโรงเรียนอนุบาลป่าบอน จึงขอยกเลิกการมารับผลการเรียนในวันที่ 30 มีนาคม 2563
ทั้งนี้ทางโรงเรียนจะกำหนดวันรับผลการเรียนในช่วงเวลาที่เหมาะสมและจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป