ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับเกียรติบัตรและรางวัลในการทดสอบทางวิชาการในงานตะโหมดวิชาการ 2563 (TM Academic test)