แจ้งการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 จาก เดิม 1 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564