แจ้งการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 จาก เดิม 1 มิถุนายน 2564 เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564