ประกาศฉบับที่ 3 โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ขยายเวลาและปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ On Demand และOn Hand ตั้ง