ประกาศ(ฉบับที่ 4)โรงเรียนอนุบาลป่าบอน เรื่อง ขยายเวลาและปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)