การขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ (Online)ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ 5