โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ศูนย์ประชุมรัชกิจประการ เทศบาลตำบาลป่าบอน