การประชุมเครือข่ายระหว่างฝ่ายปกครองของโรงเรียน การปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลป่าบอน