ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนาวสาวนปภัช ศรีชูทอง
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ