ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางกุลภัสสร์ บัวมาก
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ