ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวโสภาภรณ์ วัจนพิสิฐ
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ