ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวขนิษฐา พงศ์ขจร
ตำแหน่งครูชำนาญการ