ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวปัทมา แสนสำราญ
ตำแหน่งครูชำนาญการ