ข้อมูลบุคลากร



ชื่อ-สกุลนางบำเพ็ญ ดำรงคดีราษฎร์
ตำแหน่งครูชำนาญการ