ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวนัยนา ตาแก้ว
ตำแหน่งครูชำนาญการ