ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูล ชาย หญิง รวม
ผู้บริหาร 2 0 2
ข้าราชการครู 2 6 8
พนักงานราชการ 0 0 0
อัตราจ้าง 0 0 0
ลูกจ้างประจำ 0 0 0
ลูกจ้างชั่วคราว 1 3 4
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 0 0 0
รวมเฉพาะครูผู้สอน 2 7 9
รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ) 5 9 14
รวมทั้งหมด 5 9 14