ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2/2565

ชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง